Αποτίμηση ΚΕΝΑK ΣΟΛΑΡ

Σχόλια επί του Κανονισμού εξοικονόμισης ενέργειας στα κτίρια- ΚΕΝΑΚ

Η διαμόρφωση του ΚΕΝΑΚ
Την μεγάλη Τετάρτη, εντός της μεγάλης εβδομάδας των παθών του Κυρίου και πριν την Ανάσταση, δημοσιεύτηκε η νέα υπουργική απόφαση για τον πολύπαθο ΚΕΝΑΚ, τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Με μία απλή ανάγνωση διαπιστώνεται ευθέως ότι ΚΕΝΑΚ της Υπουργικής Απόσφασης συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με τις βασικές αρχές της πρότασης της Ομάδας Εργασίας για τον ΚΕΝΑΚ του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι η πρόταση ΚΕΝΑΚ της Ομάδας Εργασίας αυτή είχε διαμορφωθεί εν τάχει (εντός διμήνου) και είχε κατατεθεί στο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2009. Όμως στην νέα Υπουργική Απόφαση ουδεμία αναφορά γίνεται στην πρόταση του ΤΕΕ, παρά το γεγονός ότι από την πρόταση αυτή :

• Εχει ληφθεί το βασικό υλικό επί του οποίου συνετάχθη η Υπουργική Απόφαση
• Εχουν ληφθεί αυτούσια πολύ σημαντικά αποσπάσματα όπως π.χ. το απόσπασμα που αφορά τον τρόπο βαθμονόμησης των κτιρίων ο οποίος μάλιστα αποτελεί μία διεθνή καινοτομία

Για τον λόγο αυτό αισθάνομαι υποχρεωμένος και προς αποκατάσταση της ηθικής τάξεως να ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη της Ομάδας ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ καθώς και όλους τους αρμόδιους συναδέλφους των τότε Υπουργείων ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ για την ουσιαστική συμβολή τους στην διαμόρφωση ενός συγχρόνου ενεργειακού κανονισμού για τα κτίρια. Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του ΣΟΛΑΡ τα οποία απετέλεσαν πηγή διαχρονικής έμπνευσης για τα θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και τα οποία πρώτα επεσήμαναν τα προβλήματα του παλαιού κανονισμού θερμομόνωσης στον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Τα στελέχη του ΣΟΛΑΡ υποστήριξαν σταθερά την μεθοδολογία του κτιρίου αναφοράς, μετά λόγου γνώσεως, και συνέβαλαν αποφασιστικά στην υιοθέτηση της νέας μεθοδολογίας του κτιρίου αναφοράς από την αρμόδια επιτροπή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ.

Η μεθοδολογία υπολογισμών και ο αποκλεισμός διεθνών προτύπων
Ο δημοσιευθείς ΚΕΝΑΚ συνιστά μία απλή και συστηματική μέθοδο αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Είναι απολύτως συνεπής με την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς. Η μέθοδος αυτή προτάθηκε αρχικά από την Αμερικάνικη Ενωση Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης, Κλιματισμού (ASHRAE) με τo πρότυπo 90.1-1989 το οποίο αναθεωρήθηκε δύο φορές με τα πρότυπα 90.1-1999 και 90.1-2001. Η μέθοδος αυτή αποτελεί σήμερα την βάση για την διαμόρφωση ενεργειακών κανονισμών σε Αμερική και Ευρώπη.

Βάσει της μεθόδους αυτής, υπάρχει πλέον πολύ συστηματική γνώση για τον τρόπο αποτίμησης ενός κτιρίου με βάσει του κτίριο αναφοράς. Τέτοιου είδους Ευρωπαϊκό πρότυπο CEN ή άλλο, δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προσπάθεια της CEN (Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση) επικεντρώθηκε κυρίως στην διαμόρφωση προτύπων μεθόδων για τον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης, κλιματισμού, παραγωγής ζεστού νερού και φωτισμού ενός κτιρίου.

Τα πρότυπα του CEN αναμφισβήτητα αποτελούν μία ολοκληρωμένη βάση για τον υπολογισμό των ενεργειακών φορτίων ενός κτιρίου, δεν είναι όμως τα μόνα. Οι Ελληνες Μηχανικοί εργάζονται χρόνια με τα πρότυπα της ASHRAE για τον υπολογισμό των των φορτίων των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού. Με τα πρότυπα αυτά οι Ελληνες Μηχανικοί υπολογίζουν τα ενεργειακά φορτία κλιματισμού σε ωριαία βάση και στη συνέχεια οδηγούνται στην βέλτιστη επιλογή του ενεργειακού εξοπλισμού. Οι Ελληνες κατασκευαστές προγραμμάτων κλιματισμού έχουν ήδη αναπτύξει θαυμάσια προγράμματα υπολογισμού των κλιματιστικών φορτίων με τις μεθοδολογίες της ASHRAE : α) των συναρτήσεων μεταφοράς (transfer functions), β) της θερμοκρασιακής διαφοράς του ψυκτιού φορτίου (CLTD). Σήμερα η AHRAE προτείνει πιο εξελιγμένα και ακόμα πιο ακριβή πρότυπα υπολογισμού του ψυκτικού/θερμικού φορτίου όπως η μέθοδος του ισοζυγίου θέρμανσης (Heat Balance method) ή η απλούστερη μέθοδος των Aκτινοβόλων Xρονοσειρών (Radiant Time Series). Τα πρότυπα αυτά έχουν υποστεί συστηματικό έλεγχο ως προς την ακρίβεια των υπολογισμών τους. Το ίδιο όμως δεν είναι δυνατόν να λεχθεί για το πρότυπο ΕΝ 13790 το οποίο μάλιστα επιβάλλεται από τον ΚΕΝΑΚ ως υποχρεωτικής εφαρμογής στην χώρα μας. Το πρότυπο ΕΝ13790 εισάγει νέες μεθόδους για τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων οι οποίες δεν έχουν υποστεί την βάσανο του ελέγχου και χρειάζονται ακόμα σημαντική προσπάθεια προσαρμογής.

Ο μεγάλος Αριστοτέλης έλεγε «φιλε?ν μ?ν ?μφοτέρους, πείθεσθαι δ? το?ς ?κριβεστέροις.» (Μεταφυσικά Βιβλίο Λ).
Δηλαδή πρέπει να εκφράζουμε την φιλοφρόνησή μας σε όλες τις επιστημονικές μεθόδους αλλά να υιοθετούμε τις ακριβέστερες επιστημονικές μεθόδους. Επομένως δεν είναι πρέπον σήμερα να αποκλείονται από τον ΚΕΝΑΚ τα επιστημονικά πρότυπα της ASHRAE τα οποία μάλιστα είναι ευρέως διαδεδομένα στην χώρα μας και είναι εις γνώσιν του τεχνικού κόσμου.

Τα παθητικά στοιχεία άμεσου κέρδους
Ο νέος ΚΕΝΑΚ διατηρεί την υποχρέωση συμμόρφωσης ενός κτιρίου με κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις θερμομόνωσης σε επίπεδο συνολικού κελύφους. Έναντι δε του παλαιού κανονισμού θερμομόνωσης, επεκτείνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης κατά ατομικό δομικό στοιχείο γεγονός το οποίο δυσκολεύει σημαντικά τον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Και τούτο άνευ λόγου και ουσίας. Διότι στην χώρα μας ένα νότιο άνοιγμα με διπλό τζάμι έχει σαφώς καλύτερη ενεργειακή απόδοση έναντι ενός μονωμένου τοίχου σε ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι το άνοιγμα αυτό σκιάζεται πλήρως κατά το θέρος. Επομένως από ενεργειακής απόψεως ένα ηλιαζόμενο νότιο άνοιγμα συμβάλει σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση έναντι ενός ίδιας επιφάνειας μονωμένου τοίχου.

Για τον λόγο αυτό πάγιο αίτημα των αρχιτεκτόνων και μηχανικών και των μηχανικών του ΣΟΛΑΡ (Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής) οι οποίοι σχεδιάζουν βιοκλιματικά κτίρια είναι ότι μόνο ο έλεγχος ενός κτιρίου οφείλει να είναι καθαρά ενεργειακός και δεν πρέπει να επιβάλλονται πρόσθετα κριτήρια θερμομόνωσης. Διότι η τήρηση του συνολικού συντελεστή θερμομόνωσης οδηγεί σε περιορισμό των νοτίων ανοιγμάτων ή οδηγεί σε υαλοστάσια χαμηλού συντελεστού θερμοπερατότητας, τα οποία όμως έχουν αντίστοιχα χαμηλό συντελεστή ηλιακής διαπερατότητας g. Με χαμηλό g περιορίζονται δραστικά τα θερμικά κέρδη κατά την διάρκεια του χειμώνα και επομένως περιορίζονται τα ηλιακά κέρδη από τα νότια ανοίγματα.
Υπάρχει λύση στο πρόβλημα αυτό; Βεβαίως, αρκεί οι απαιτήσεις θερμομόνωσης να ισχύουν μόνο για το κτίριο αναφοράς και όχι για το σχεδιαζόμενο κτίριο. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται η Αρχιτεκτονική σχεδίαση ενώ παράλληλα μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ο ΚΕΝΑΚ εξαιρεί τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα με την δικαιολογία ότι αυτά είναι κινητά. Αυτό είναι απαράδεκτο διότι έτσι θα υποχρεώνει τον Αρχιτέκτονα να καταφεύγει σε λύσεις οριζοντίων ή καθέτων προβόλων, χωρίς αυτό να είναι στην πράξη απαραίτητο.
Πάντα τα ανωτέρω έχουν επισημανθεί από την επιτροπή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ. Σήμερα δεν χρειάζεται να επιβάλουμε περιορισμούς θερμομόνωσης σε κάθε γωνία του κτιρίου, διότι με το κτίριο αναφοράς υπάρχει τρόπος να κρίνονται οι αρχιτεκτονικές λύσεις σε καθαρά ενεργειακή βάση, όπερ ήτο και το ζητούμενο επί μακρόν στην χώρα μας.

Για τον λόγο αυτό οι ενεργειακοί κανονισμοί πρέπει να συντάσσονται κατά κονόνα από μάχιμους μηχανικούς οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα της πράξης, και όχι αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές
Παρά την δημοσίευση του ΚΕΝΑΚ, ακόμα τελεί εν αναμονή το ΠΔ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Είναι γνωστό ότι με βάση το δημοσιευθέν σχέδιο ΠΔ έχει εγερθεί πλήθος αντιδράσεων και διαφωνιών, τόσο μεταξύ μηχανών ΑΕΙ-ΤΕΙ όσο και μεταξύ φορέων πιστοποίησης.
Η αλήθεια είναι μία : Με την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου και επομένως ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει προσόντα επιβλέποντος μηχανικού και όχι προσόντα διδάκτορος θερμοδυναμικής, μετάδοσης θερμότητας ή τεχνικών μαθηματικής προσομοίωσης. Ο ενεργειακός επιθεωρητής καλείται να συλλέξει όλα τα τεχνικά στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις ενός κτιρίου τα οποία απαιτούνται από το πρόγραμμα υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης.

Υπό την ανωτέρω έννοια δεν είναι δυνατόν σήμερα να απαιτείται από ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό να πιστοποιηθεί ώστε αυτός να δύναται να επιθεωρεί εγκαταστάσεις λεβητοστασίων ή κλιματιστικών. Τούτο αποτελεί στοιχειώδες επαγγελματικό δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο από τον Ν.6422/34 και όλα τα μετέπειτα ΠΔ τα οποία επακολούθησαν. Το ίδιο ισχύει για ένα Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ο οποίος καλείται σήμερα να πιστοποιηθεί προκειμένου να εκτελεί επιθεωρήσεις κτιριακού κελύφους, ενώ αυτό αποτελεί στοιχειώδες επαγγελματικό του δικαίωμα. Το ίδιο ισχύει για όλους τους μηχανικούς και τους αποφοίτους ΤΕΙ. Ουδείς χρειάζεται πιστοποίηση προκειμένου να ασκεί τα καθήκονται του ενεργειακού επιθεωρητή στο αντικείμενο της επαγγελματικής του ειδικότητας.

Επομένως η προβλεπόμενη πιστοποίηση με το σχέδιο ΠΔ, θα πρέπει να περιορίζεται σε πιστοποίηση αποφοίτων μηχανικών ΑΕΙ και ΤΕΙ πέραν των ορίων των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Ένα όμως είναι βέβαιο : Η επαγγελματική νομοθεσία ισχύει και δεν ανατρέπεται από οποιοδήποτε ΠΔ. Εάν δεν μας αρέσει ένας νόμος τον αλλάζουμε αλλά δεν τον παρακάμπτουμε με ΠΔ. Διότι σύμφωνα με τον Ηράκλειτο :
μάχεσθαι χρ? τ?ν δ?μον ?π?ρ το? νόμου ?κωσπερ τείχεος.

Και κατά μετάφραση :
Πρ?πει ? λα?ς ν? μ?χεται ?π?ρ το? νόμου ?πως γι? τ? τε?χη τους.
Παρατηρήσεις Κ.ΣΤ.ΤΣΙΠΗΡΑ : η Ελλάδα κινδυνεύει για μια ακόμη φορά, αντί να αποκτήσει εθνική συλλογική συνείδηση για την τεράστια υπόθεση εξοικονόμισης ενέργειας στα κτίρια, να αποκτήσει μια νέα γενιά αστυνομικών –πραιτόρων, που με το ένδυμα του δήθεν ενεργειακού επιθεωρητή, θα μπαίνουν με τρόπο αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό στα σπίτια του κοσμάκη, για να ελέγξουν όχι την ενεργειακή σπατάλη, αλλά δήθεν την αυθαίρετη δόμηση, και στην ουσία για να ενισχύσουν τους φορο-μπηκτικούς μηχανισμούς του κράτους –οπερέττα, των τυχοδιωκτών που αλλάζουν 3 κόμματα σε 3 εβδομάδες, και διοικούν, τρομάρα τους, και όσων έπαιξαν εδώ και 10 χρόνια με την αξιοπιστία της Ελλάδας στην Ευρώπη, σαμποτάροντας τον ΚΟΧΕΕ., που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, και προσπαθώντας να μας πουλήσουν το πανάκριβο λογισμικό προσομείωσης κτιρίων που διέθεταν, σε βάρος του κτιρίου αναφοράς.

Επιστροφή στην αρχή